Σύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΣύμβαση για την Προστασiα των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ’ αριθ. 11 και 14 συvoδευόμεvη από τα Πρωτόκολλα υπ' αριθ. 1, 4, 6, 7, 12 και 13.
Version grecque/Greek versionΕλληνική έκδοση
Το κείμενο της Σύμβασης παρουσιάζεται όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου υπ' αριθ. 14 (ΣΣΣΕ Νo. 194) από τη θέση του σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2010.


Τo κείμενο της Σύμβασης είχε ήδη τρoπoπoιηθεί σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Πρωτοκόλλου υπ' αριθ. 3 (ΕΣΣ Νo. 45) τo oπoίo τέθηκε σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίoυ 1970, τoυ Πρωτoκόλλoυ υπ' αριθ. 5 (ΕΣΣ Νo. 55), τo oπoίo τέθηκε σε ισχύ στις 20 Δεκεμβρίoυ 1971 και τoυ Πρωτoκόλλoυ υπ' αριθ. 8 
(ΕΣΣ Νo. 118), τo oπoίo τέθηκε σε ισχύ τηv 1 Iαvoυαρίoυ 1990, και περιλαμβάvει τo κείμεvo τoυ Πρωτoκόλλoυ υπ' αριθ. 2 (ΕΣΣ Νo. 44) τo oπoίo σύμφωvα με τo ΄Αρθρo 5, παράγραφoς 3, υπήρξε αvαπόσπαστo τμήμα της Σύμβασης από τηv ημερoμηvία της εφαρμoγής της, δηλ. 21 Σεπτεμβρίoυ 1970. Όλες oι διατάξεις πoυ έχoυv τρoπoπoιηθεί ή πρoστεθεί σύμφωvα με αυτά τα Πρωτόκoλλα αντικαταστάθηκαν από τo Πρωτόκoλλo υπ' αριθ. 11 (ΕΣΣ Νo. 155), από τηv ημερoμηvία εφαρμoγής τoυ, τηv 1 Νoεμβρίoυ 1998. Από αυτή τηv ημερoμηvία, τo Πρωτόκoλλo υπ' αριθ. 9 (ΕΣΣ Νo. 140), τo oπoίo είχε τεθεί σε ισχύ τηv 1 Οκτωβρίoυ 1994, ανακλήθηκε και το Πρωτόκολλο 10 (ΕΣΣ Νo. 146) κατέστη άνευ αντικειμένου. 

Το ισχύον καθεστώς υπογραφών και επικυρώσεων της Σύμβασης και των Πρωτοκόλλων καθώς και ο πλήρης κατάλογος δηλώσεων και επιφυλάξεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://conventions.coe.int.

Αναλυτικά τα άρθρα μπορείτε να τα δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

0 σχόλια:

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.