16+1 Συνέπειες του Διαζυγίου που Αλλάζουν Δραματικά τη Ζωή των Πρώην Συζύγων . Μέρος Πρώτο


16+1 Συνέπειες του Διαζυγίου που Αλλάζουν Δραματικά τη Ζωή των Πρώην Συζύγων . Μέρος Πρώτο

Τη λύση του γάμου επιφέρει η αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου. Αμετάκλητη είναι η δικαστική απόφαση που λύνει το γάμο και δεν προσβάλλεται με τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.


Δεν προσβάλλεται η απόφαση αυτή:


είτε α. αν ασκήθηκαν τα επιτρεπόμενα ένδικα μέσα και απορρίφθηκαν,
είτε β. οι διάδικοι νομίμως παραιτήθηκαν από την άσκησή τους,
είτε γ. διότι παρήλθαν οι νόμιμες προθεσμίες άσκησής των ενδίκων μέσων και δεν ασκήθηκαν εντός αυτών των προθεσμιών.
Χωρίς αμετάκλητο δικαστικής απόφασης διαζυγίου ο γάμος εξακολουθεί είναι ισχυρός.

Η λύση του γάμου με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου έχει ορισμένες νομικές συνέπειες, που διαμορφώνουν νομικά μιά διαφορετική νέα κατάσταση. Οι συνέπειες αυτές επέρχονται, ανεξάρτητα αν πρόκειται για πολιτικό ή θρησκευτικό γάμο ή αν πρόκειται γιά συναινετικό ή κατ΄αντιδικία διαζύγιο.
Επίσης οι συνέπειες του διαζυγίου επέρχονται, είτε ως προς τους διαζευγμένους (προσωπικές ή προσωπικές συνέπειες), είτε ως προς τα τα κοινά τέκνα τους, είτε ως προς τους τρίτους.

Οι 16+1 νομικές συνέπειες του διαζυγίου, που αλλάζουν δραματικά τη ζωή των συζύγων είναι οι εξής:


ΣΥΝΕΠΕΙΑ #1: Οι διαζευγμένοι δεν έχουν πλέον αμοιβαία υποχρέωση γιά συμβίωση, γιά τήρηση συζυγικής πίστης, ούτε υποχρέωση να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις γιά θέματα της συζυγικής ζωής τους (άρθρα 1386, 1387 Α.Κ.)

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #2: Δεν έχει πλέον ο κάθε διαζευγμένος σύζυγος δικαίωμα χρήσης του επωνύμου του άλλου διαζευγμένου ή πρόσθεσης του επωνύμου αυτού στις κοινωνικές σχέσεις του. Εξαίρεση υφίσταται, αν υπάρχει αντίθετη συμφωνία τους, που επιτρέπει αυτό. Η γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου της (παντρεμένη πριν από 18-2-1993 με το παλιό δίκαιο) ανακτά και οφείλει να χρησιμοποιεί το οικογενειακό της επώνυμο. Μπορεί όμως μετά το διαζύγιο, να χρησιμοποιεί το συζυγικό της επώνυμο, εάν απέκτησε με αυτό επαγγελματική ή καλλιτεχνική φήμη και δεν βλάπτονται σοβαρά από τη χρήση αυτή τα συμφέροντα του συζύγου της (άρθ. 1388 Α.Κ.).

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #3: Παύει πλέον να υπάρχει η ελαφρότερη ευθύνη των συζύγων κατά την εκπλήρωση των αμοιβαίων οικογενειακών υποχρεώσεών τους, με μέτρο την επιμέλεια που δείχνουν στις προσωπικές τους υποθέσεις (άρθ. 1396 Α.Κ.). Εξαίρεση υφίσταται, αν υπάρχει διαφορετική ειδική ρύθμιση από το νόμο.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #4: Κάθε διαζευγμένος σύζυγος, μπορεί πλέον να έλθει σε νέο γάμο. Δεν υπάρχει το κώλυμα της διγαμίας, λόγω της λύσης του γάμου τους με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου. Δεν υπάρχει περίπτωση τέλεσης του ποινικού αδικήματος της διγαμίας, σύμφωνα με το Ποινικό Κώδικα (άρθρο 356 Π.Κ.).

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #5: Παύει η αναστολή παραγραφής των αξιώσεων του ενός συζύγου εναντίον του άλλου, κατά τη διάρκεια του γάμου, έστω και αν ύστερα ακυρωθεί (άρθρα 256, 257 ΑΚ).

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #6: Δεν ισχύει πλέον το νόμιμο μαχητό τεκμήριο γιά την κυριότητα των κινητών πραγμάτων, που βρίσκονται στη νομή ή κυριότητα του ενός ή και των δύο συζύγων (άρθρο 1399 Α.Κ.). Δηλαδή δεν ισχύει το τεκμήριο ότι τα κινητά ανήκουν το σύζυγο που τα νέμεται ή τα κατέχει κατά τη διάρκεια της συμβίωσης ή σε αυτόν που προορίζονται γιά προσωπική του χρήση. Αυτό συμβαίνει ως προς τις μεταξύ των συζύγων σχέσεις ή τις σχέσεις με τους δανειστές τους. Εξαιρείται για τους δανειστές και δεν ισχύει υπέρ αυτών το παραπάνω τεκμήριο σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης.

ΣΥΝΕΠΕΙΑ #7: Γεννιέται η υποχρέωση λογοδοσίας και απόδοσης εισοδημάτων, από την τυχόν συνεχιζόμενη συμφωνημένη διαχείριση της περιουσίας του ενός συζύγου από τον άλλο (άρθρο 1399 Α.Κ.)

(συνεχίζεται )

Συντομογραφίες: Α.Κ. = Αστικός Κώδικας, Π.Κ. = Ποινικός Κώδικας, Κ.Πολ.Δ. = Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

==========

Γιώργος Γιαγκουδάκης, Δικηγόρος Καβάλας
Διαζύγια - Ποινικά - Ιντερνετ

* Δημοσιεύτηκε 31/8 στην "Πρωϊνή" Εφημερίδα της Καβάλας

0 σχόλια:

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.