Συνταγματικό δικαστήριο επικρίνει απόφαση Τακτικού δικαστηρίου ως....ΑΠΟΤΥΧΙΑ σχετικά με τα Δικαιώματα των Παιδιών

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ "ΣΥΜΦΕΡΟΝ" ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΤΟΤΕ....ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ "ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ"


Λίγο πολύ, γνωρίζουμε τις διατάξεις και τα άρθρα του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών, αλλά όταν αυτές οι διατάξεις ΚΑΤΑΠΑΤΩΝΤΑΙ, από τα συνηθισμένα τακτικά δικαστήρια, τότε υπάρχει και το Συνταγματικό Δικαστήριο που επαναφέρει στην τάξη αυτούς τους δικαστές...


Βέβαια όλα αυτά γίνονται σε Ευρωπαϊκό Κράτος που σέβεται τις Διεθνείς Συμβάσεις....και όχι στην χώρα μας.


Ευχαριστούμε πολύ τους φίλους μας, της Τσεχίας στον σύλλογο για τους Πατέρες Εναλλασσόμενη Φροντίδα (Stridavka) Τσεχίας, που μας "Ανοίγουνε τα Μάτια"Σύντομο Ιστορικό


Πατέρας στην Τσεχία, πρόσβαλλε την απόφαση του τακτικού δικαστηρίου που του απαγόρευσε την εναλλασσόμενη φροντίδα (συνεπιμέλεια) της κόρης του, και αυτός απευθύνθηκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο.
Η εν λόγω απόφαση του τακτικού δικαστηρίου, με την αιτιολογία ότι ο πατέρας δεν είχε επικοινωνία με την μητέρα, κατά την επικοινωνία που είχε αυτός με το παιδί του, του απαγόρευσε την συνεπιμέλεια και την συμμετοχή στην ανατροφή του παιδιού, όπως και κατά την ακροαματική διαδικασία, ουδέποτε ο τακτικός δικαστής κάλεσε το παιδί για να ρωτήσει την άποψη του πάνω σε αυτό το θέμα.

Κατόπιν ο πατέρας προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας και το οποίο αποφάνθηκε, ότι: 


Το Συμφέρον του παιδιού που εκφράζεται στο άρθρο 32, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, και το άρθρο 3, παράγραφος 1 και το άρθρο 18, παράγραφος 1 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προβλέπει ότι τα γενικά δικαστήρια, όταν αποφασίζουν για εναλλασσόμενη επιμέλεια του ανηλίκου παιδί αντανακλούν επαρκώς όλα τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στο οικογενειακό δίκαιο.

Κατά την αξιολόγηση αυτής της συγκεκριμένης περίπτωσης, το Συνταγματικό Δικαστήριο επέκρινε τα τακτικά δικαστήρια, ότι η απόφασή τους βασίζεται στην παραδοχή ότι υπάρχει η έλλειψη εξειδικευμένης επικοινωνίας μεταξύ γονέων - δηλαδή η απουσία ικανότητας ενός συγκεκριμένου γονέα, να συμφωνήσει σχετικά με την επιμέλεια του παιδιού με τον άλλο γονέα - έχει αποτρέψει κατ' ανάγκη την εναλλακτική φροντίδα (συνεπιμέλεια). Αλλά πρόσθεσε ότι η έλλειψη εξειδικευμένης επικοινωνίας μεταξύ των γονέων δεν αποτελεί κριτήριο στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την εναλλακτική φροντίδα. Το αντίθετο, είναι το σωστό. Ωστόσο, το γενικό δικαστήριο δεν χρησιμοποίησε τα κατάλληλα επιχειρήματα, γιατί πιστεύει ότι σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορεί (με υψηλό βαθμό πιθανότητας) να οδηγήσει στην παροχή της ειδικής επικοινωνία μεταξύ γονέων, σύμφωνα με το οικογενειακό δίκαιο - για παράδειγμα, § 43, παράγραφος 1, σημείο. α) και § 44 του Οικογενειακού Κώδικα. Τέλος, τα γενικά επιχειρήματα του δικαστηρίου να τεκμηριώσει γιατί - μετά την εφαρμογή και να σταθμίζεται έναντι όλων των σχετικών κριτηρίων - τελικά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να δοθεί προτεραιότητα παίρνοντας ως κριτήριο με βάση το γεγονός ότι η ειδικευμένη επικοινωνία μεταξύ των γονέων δεν υπάρχει.

Τα Γενικά Δικαστήρια εφαρμόζουν τώρα, στην παρούσα υπόθεση και μία άλλη διάσταση στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόταση, για την τροποποίηση του καταγγέλλοντος, του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, δηλαδή την άποψη (προαιρετικά) το παιδί, αλλά δεν είναι απόλυτος κανόνας (βλ. απόφαση της 26 8th, 2010, όχι. Όχι. III. ΗΠΑ 3007/09), όπου το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι "η τελική αξιολόγηση (εκτίμηση) για το συμφέρον του ανηλίκου, η οποία είναι η υψηλότερη επιτακτική ανάγκη, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση, το τακτικό δικαστήριο, το οποίο έχει το δικαίωμα για πιθανές διορθώσεις των ιδεών και των απόψεων του παιδιού για ότι είναι απαραίτητο σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, και την δυνατότητα, αντίστοιχα. Γενικά ότι είναι επωφελής και ότι δεν είναι, και ως εκ τούτου το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τη γνώμη του ανηλίκου σε σχέση με την ηλικία του, την πνευματική και συναισθηματική ωριμότητα, § 100 παράγραφος 4 του CPC τελευταία πρόταση, δηλώνει ότι το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του παιδιού σε σχέση με την ηλικία του και την πνευματική ωριμότητα".

Στη γενική περίπτωση, τα δικαστήρια δεν βρίσκουν τη γνώμη του παιδιού αρκετή, αλλά έκαναν αναπαραγωγή της γνώμης του ενός μόνο κηδεμόνα (μητέρα). Τα Τακτικά Δικαστήρια με τις προβαλλόμενες αποφάσεις πρέπει να δώσουν εξήγηση, ότι ίσως σε αυτή την περίπτωση υπήρξε μια εξαιρετική περίπτωση, γιατί δεν ήταν δυνατό ή σκόπιμο να γίνει ανάκριση από το δικαστή. Με αυτόν τον τρόπο, ούτε κανένα επιχείρημα, με το σκεπτικό ότι ήταν υπερασπιστικό συμπέρασμα, σχετικά με την ύπαρξη μιας τέτοιας εξαιρετικής περιπτώσεως, η οποία φαίνεται να βασίζεται στην αντίθετη παραδοχή των εισηγμένων § 100 παράγραφος 4 του CPC που καθορίζει. Μια τέτοια διαδικασία, με τη μορφή της, αγνοώντας τα νόμιμα μέσα, εντούτοις αυθαίρετη, και ως εκ τούτου γίνεται παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το δικαίωμα του παιδιού, να ακουστεί σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις σχετικά με τις υποθέσεις του, ρητώς με το άρθρο 12 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των παιδιών Δικαιωμάτων, καθώς και στην § 31, παράγραφος 3 νόμος περί οικογενειακών και § 100 παράγραφος 4 της ΕΠΑ, παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία, να παρέμβουν σε οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασία που τα αφορά, είτε άμεσα, είτε μέσω ενός εκπροσώπου ή μιας αρχής, κατά τρόπο ώστε να είναι σύμφωνη με τους διαδικαστικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι, τα γενικά δικαστήρια έχουν αποτύχει στις προαναφερθείσες διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του θεμελιώδους δικαιώματος, όπως ισχυρίζεται ο καταγγέλλων, για δίκαιη δίκη και στην εκπαίδευση και την παιδική φροντίδα, και τα αντίστοιχα καταγγελλόμενα θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα της ανήλικης κόρης του, σε γονική εκπαίδευση και φροντίδα.Αυτά συμβαίνουν σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΑΤΗ, που έχουν καταλάβει ότι το Συμφέρον του Παιδιού είναι, να έχει και τους δυο γονείς του μετά από ένα Διαζύγιο.Δήλωση του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τσεχίας
Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR (Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τσεχίας) :
"Ακόμα είμαστε στις δικαστικές υποθέσεις, σε δεισιδαιμονία, όπως ότι η πιο κατάλληλη και καλύτερη για την εκπαίδευση, ειδικά για τα παιδιά μικρής ηλικίας, είναι θεμελιωδώς η μητέρα αλλά το δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις, ωστόσο, λένε αλλιώς, 
Λένε:. Και οι δύο γονείς έχουν ίσα γονικά δικαιώματα και είναι ίσα. Δεν μπορείς να προτιμήσεις έναν απο αυτούς, έστω και μόνο από το φύλλο (άνδρας-γυναίκα) τους."πηγή: http://www.stridavka.cz/ustavni-soud-chybejici-komunikace-mezi-rodici-III.html


0 σχόλια:

Για να αποφευχθούν περιπτώσεις εμφάνισης υβριστικών σχολίων ή άλλων ποινικά κολάσιμων πράξεων, όλα τα σχόλια πριν δημοσιευτούν ελέγχονται. Παρακαλούμε μην αποστέλλετε πληροφορίες άχρηστες προς τη λειτουργία του συγκεκριμένου blog.
Τα μηνύματα είναι προσωπικές απόψεις των αποστολέων και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν τους δημιουργούς ή διαχειριστές της συγκεκριμένης σελίδας.